درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره)

ایمان، حالتی و مقامی عظیم است که انسان های معدودی بدان دست می یابند. اما ایمان نیز، پایان راه نیست، بلکه ابتدای راه مومن است. عرفان عملی یا سیر و سلوک، بخشی از عرفان است که حالات و مقامات این راه را از ابتدا تا انتها بیان می کند. کسی می تواند مقامات ، حالات و مراحل مومن از ایمان تا قرب الهی را توصیف نماید، که خود این مراحل را پیموده باشد. یکی از این سالکان بزرگ، امام خمینی است که سیرو سلوک و تهذیب نفس را مقدمه کشف و شهود و رسیدن به شناخت جامع نسبت به جهان می داند.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با آیین زندگی - بخش اول

علم اخلاق همچون علم سیاست، نوعی حکمت عملی است؛ بدین معناکه هدفش از شناساندن فضائل و رذایل، صرفا توصیف خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه آموزش شیوه رفتار یا راه های جذب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها به انسان هاست. این بخش دوم علم اخلاق، اخلاق کاربردی نام دارد و در آن به هنجارهای مورد نیاز در حوزه های مختلف فعالیت بشری در حوزه های فردی و اجتماعی پرداخته می شود. در درس حاضر، به این هنجارها به مثابه آیین زندگی پرداخته شده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با آیین زندگی - بخش دوم

علم اخلاق همچون علم سیاست، نوعی حکمت عملی است؛ بدین معناکه هدفش از شناساندن فضائل و رذایل، صرفا توصیف خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه آموزش شیوه رفتار یا راه های جذب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها به انسان هاست. این بخش دوم علم اخلاق، اخلاق کاربردی نام دارد و در آن به هنجارهای مورد نیاز در حوزه های مختلف فعالیت بشری در حوزه های فردی و اجتماعی پرداخته می شود. در درس حاضر، به این هنجارها به مثابه آیین زندگی پرداخته شده است.

بررسی درس
هنر و رسانه

شناخت ماهیت رسانه

«بیش از 45 میلیون و 800 هزار نفر کاربر ایرانی در تلگرام عضو هستند». اگر جمعیت۲۴ میلیون نفری کودکان را از کل جمعیت ایران کم کنیم، عدد 45 میلیون، تقریبا به همه جمعیت بزرگسال ایران اشاره دارد. این بدان معناست که شبکه های اجتماعی مجازی، به بخشی ملموس از زندگی روزمره انسان ایرانی تبدیل شده اند. این ملموس بودن و پیش چشم بودن، سبب شده است تا پدیده شبکه های اجتماعی مجازی، به مثابه یک موضوع یا مسئله، مورد بررسی کاربران این شبکه ها قرار نگیرد. در درس«شناخت ماهیت رسانه» سعی شده است تا این نقیصه برطرف شود.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

کتاب اندیشه2(دکترغفارزاده)- بخش دوم

توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا؛ بلکه عبارت است از اعتقاد به خدا، رسولش و اولیای الهی و کفر به طاغوت. ایمان، امری انتزاعی نیست و به مثابه یک فرایند چند مرحله ای و پدیده ای چندبعدی، مراحل کمالش را در زندگی اجتماعی و سیاسی طی می کند. در کتاب اندیشه اسلامی دکتر غفارزاده و عزیزی، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار ایمان به خدا و وحی الهی تا اعتقاد به ولایت فقیه دنبال شده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

کتاب اندیشه 2(دکترغفارزاده)-بخش اول

توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا؛ بلکه عبارت است از اعتقاد به خدا، رسولش و اولیای الهی و کفر به طاغوت. ایمان، امری انتزاعی نیست و به مثابه یک فرایند چند مرحله ای و پدیده ای چندبعدی، مراحل کمالش را در زندگی اجتماعی و سیاسی طی می کند. در کتاب اندیشه اسلامی دکتر غفارزاده و عزیزی، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار ایمان به خدا و وحی الهی تا اعتقاد به ولایت فقیه دنبال شده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید