درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها

درس جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها با تدریس استاد خسرو پناه در 13 جلسه انواع جریان های فرهنگی و جریانهای ضدفرهنگی را به شما آموزش میدهد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان های فکری ایران معاصر

انسان موجودی اندیشمند است و جامعه انسانی برخلاف اجتماعات حیوانی، بر اندیشه ها و ایدئولوژی ها استوار است. علی رغم تفاوت اندیشه اندیشمندان مختلف، می توان با رویکردی علمی، آن ها را ذیل یک جریان فکری قرار دارد. در این درس، جریان های فکری ایران معاصر مورد واکاوی قرار گرفته اند.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید