درس سواد رسانه در 3 جلسه آموزشی با تدریس دکتر فضائلی ضبط شده و در روزهای آینده بر روی سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ درس سواد رسانه با تدریس دکتر فضائلی با رویکرد آشنایی با اصول، تکنیک‌ها و مهارت‌های تقویت سواد رسانه‌ای و با هدف بهبود درک رسانه‌ای و ارتقاء توانایی مدیریت رفتار، احساسات و هیجانات در فضای رسانه ضبط شد و به زودی بر روی پلتفرم مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.

این درس میزان سواد رسانه‌ای را به صورت روشمند بررسی می‌کند که می‌تواند مبنایی برای سنجش دوره‌ای میزان سواد رسانه‌ای و شاخص‌های آن در کشور باشد.

این درس در 3 جلسه آموزشی با محوریت شناخت رسانه ها سامان یافت و موضوعاتی چون کارکرد رسانه در مواجهه با مخاطب، چگونگی انتقال پیام در رسانه و چگونگی کنشگری و تغییر نگرش در رسانه‌ها بررسی شد.

این درس در روزهای آینده بر روی سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.