از کلیه دفاتر نهاد و شرکت کنندگان پویش ملی "در بهشت" تقاضا می‌شود آثار و گزارش‌های ارسال نشده خود را حداکثر تا تاریخ سه شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰ ، برای دبیرخانه مرکزی ارسال و یا در سایت پویش بارگذاری نمایيد.

به نقل از روابط عمومی پویش ملی در بهشت؛ به اطلاع کلیه شركت كنندگان پویش ملی در بهشت در سراسر دانشگاه‌های کشور می‌رساند که آخرین مهلت شرکت و ارسال آثار در محورهای پویش، حداکثر تا تاریخ سه شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰ می‌باشد.

لذا از کلیه دفاتر نهاد و شرکت کنندگان پویش ملی "در بهشت" تقاضا می‌شود آثار و گزارش‌های ارسال نشده خود را تا پایان تاریخ ذکر شده، برای دبیرخانه مرکزی ارسال و یا در سایت پویش بارگذاری نمایيد.

با تشکر
دبیرخانه مرکزی پویش ملی در بهشت