درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

بازخوانی وصیت امام خمینی(ره)

هر مسلمانی از ماجرای قرطاس و قلم و دوات خواستن پیامبر عزیز اسلام در آخرین لحظات زندگی شان، خبر دارد. چنین چیزی بنابر حکمت خداوند رخ نداد و شیعیان همواره حسرت آن را می خورند، زیرا نبود آن را عامل تفرقه میان مسلمانان جهان می دانند. در کنار این اتفاق بد، اتفاق خوب این است که وصیت نامه امام بزرگوارمان در دسترس است. این وصیت نامه، راه را بر دودستگی میان شیعیان انقلابی می بندد و به پیشبرد اسلام ناب محمدی کمک می کند.در این درس، استاد رحیم پور ازغدی این ارث ارزشمند امام را به مثابه ارثی وحدت آفرین، در سه جلسه مورد تبیین قرار می دهد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

امام روح الله و آمریکا

نشانه نبوغ، درک چیزی زودتر از دیگران است. نشانه فرهمندی و داشتن روحی بزرگ، تأثیر گذاری زیاد و قدرت تحول دیگران است. نشانه سیاست مداری، اراده و عمل سیاسی برای تغییر سرنوشت دیگران است. زمانی که این سه خصیصه در یک جا جمع می شوند، روح الله، پا بر روی زمین می گذارد و این چنین، یک قهرمان زاده می شود. امام خمینی، یکی از این قهرمانان بزرگ بود که بسیار زودتر از دیگران، به ذات آمریکا به عنوان شیطان بزرگ پی برد، با تکیه بر روح بزرگ خود، آمریکاستیزی را به یک مطالبه و گفتمان ملی و جهانی تبدیل کرد و در نهایت، سکان انقلابی علیه نظام سلطه جهانی، به رهبری آمریکا، را بر عهده گرفت. این درس، بازگوکننده مبارزه یک انسان و ملت با یک ابرقدرت است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

مروری بر عملکرد دولت پهلوی

گاهی مابین شعار ها و ادعاهای یک حکومت با واقعیت ،فاصله وجود دارد و این فاصله امری طبیعی است، اما گاهی این فاصله، به شکاف و گسست تبدیل می شود. در چنین مواقعی، وجود فضایی باز و نگاه انتقادی به عملکرد حکومت ها سبب می شود تا دروغ حاکمان برملا شود. درس«مروری بر عملکرد دولت پهلوی»، برملاکننده یک دروغ بزرگ است. این دروغ، ادعای میهن دوستی حکومت پهلوی است. این دروغ، ادعای وجود ارتشی در خدمت منافع ملی کشور است. این دروغ، ادعای وجود سازمان اطلاعاتی است که به دنبال تأمین امنیت فردی و اجتماعی شهروندان است. این ادعاها، دروغ بودند، زیرا حکومت پهلوی، حکومتی وابسته و ارتش و ساواک، ارتشی در خدمت رژیم و نه مردم بودند.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره)

ایمان، حالتی و مقامی عظیم است که انسان های معدودی بدان دست می یابند. اما ایمان نیز، پایان راه نیست، بلکه ابتدای راه مومن است. عرفان عملی یا سیر و سلوک، بخشی از عرفان است که حالات و مقامات این راه را از ابتدا تا انتها بیان می کند. کسی می تواند مقامات ، حالات و مراحل مومن از ایمان تا قرب الهی را توصیف نماید، که خود این مراحل را پیموده باشد. یکی از این سالکان بزرگ، امام خمینی است که سیرو سلوک و تهذیب نفس را مقدمه کشف و شهود و رسیدن به شناخت جامع نسبت به جهان می داند.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

فریب کشورها با ابزار توسعه

امروزه توسعه و توسعه یافتگی، به آرزوی هر کشوری در جهان تبدیل شده است؛ چنانکه کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه نام گرفته اند. اندیشمندان و سیاست مداران این کشورها، بدون توجه به معنای چنین مفهومی، آن را مورد استفاده قرار می دهند و الگوی توسعه غربی مبتنی بر نظام سرمایه داری را سرلوحه خود قرار می دهند. دکتر رحیم پور ازغدی در این درس، به توسعه غربی از منظری سیاسی می نگرد و ضمن نشان دادن پیوند آن با قدرت سیاسی،این گفتمان را به مثابه نوعی فریب مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

انقلابی تمدن ساز (آشنایی با انقلاب اسلامی ایران)

این درس با بررسی و تحلیل چگونگی وقوع انقلاب در کشورهای فرانسه، الجزایر، روسیه، کره، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین در صدد معرفی زوایای مختلف انفلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد پژوهشگران جهانی، انقلابی فرهنگی و اجتماعی قلمداد می شود که با کمترین اتکا به زور محقق شده است. انقلابهای چین، روسیه و فرانسه با بیشترین خونریزی و شدیدترین ابزار سرکوب محقق شده است.نکته جالب متکی بودن تمام انقلابهای رخ داده به جز انقلاب اسلامی ایران، بر مبنای خونریزی و کشتار مردم است.<br>در این درس ضمن تشریح جزئیات رفتار توده های مردمی و رهبران به چگونگی ایدئولوژی انقلابها و تداوم آنها پرداخته شده است. نکته قابل توجه تمایز ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سایر انقلابها در زمینه اتصال به دین و خداوند است. امری که در سایر انقلابها با توسل به دانش محدود بشری به شکست منجر شده است. اما انقلاب اسلامی ایران با گذر از چهلمین سال از انقلاب خود، همچنان به ثبات و پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید