درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

نظام سیاسی وحکومتی در اسلام

حکومت، یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد و قرآن به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی دارای نظریه هایی ا ست تا به این نیاز اساسی انسان پاسخ گوید. شاید بررسی مفهوم دولت در قرآن یکی از مشکل ترین مفاهیم باشد؛ زیرا مقابل رأی غالب مسلمانان که اسلام را مجموعه ای از دین و دولت می دانند، برخی از اندیشمندان مسلمان وجود هر گونه نظریه دولت در اسلام را انکار می کنند. از این رو نخستین پرسشی که هر پژوهشگر نظام سیاسی با آن مواجه می شود، این است که آیا قرآن نظریه ای درباره نظام سیاسی یا طرح و تصوری از دولت دارد؟ که در این دوره به این سوالات و مواردی مانند مبانی اندیشه‌ای نظام سیاسی اسلام و بررسی حاکمیت اسلامی و حاکمیت فقیه از دیدگاه تاریخ پاسخ داده خواهد شد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان‌های سنت گرا و مدرنیسم

سنت گرایان سنت را به مجموعه ای از «حقایق همه جایی و همیشگی» که به گونه ای با عالم اله پیوند دارند، اطلاق کنند. به تعبیر دیگر سنت در اصطلاح سنت گرایان در معنای کلی آن، به اصولی اطلاق می شود که از عالم بالا وحی شده و انسان را به مبدأش پیوند می دهد. همچنین از آن جا که مدرنیسم، همه عرصههای زندگی بشری را درنوردیده است و با پیدایش پدیده مدرنیسم، سیل اندیشهها و ایسمهای گوناگون به فلسفه و ایدههای بشر هجوم آورد. بدینگونه، هر مکتبی در دورهای تأثیرگذار بود، ولی نمیتوانست به عنوان مکتبی چیره و ثابت بر اندیشه بشر حکومت کند. به طور کلی، جهان پیشرفته را میتوان جهان تازگی، گونهگونی و تعارض اندیشهها و مکتبهای فلسفی دانست. در این میان، فلسفه غرب در یافتن ملاکی معتبر و معقول برای ارزیابی درستی یا نادرستی اندیشهها ناکام مانده است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

عقلانیت اسلامی، روحانیت و سیاست

در این درس دکتر خسروپناه در 6 جلسه به روند شناسی فکری ایران معاصر می‌پردازد تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد. در درس"روندشناسی فکری ایران معاصر 1" با تعریف جریان و طبقه بندی جریانات فکری، مؤلفه‌ها و تأثیرات آن، اصول جریان عقلانیت اسلامی، آشنایی با انواع جریان‌ها و نسبت روحانیت و سیاست در ایران معاصر آشنا می شویم.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

بهائیت، وهابیت و تصوّف

در این درس دکتر خسروپناه در 6 جلسه به روند شناسی فرهنگ معاصر ایران می‌پردازد تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد. درس "روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 2" سعی دارد دانش پذیر را با جریانات فرهنگی معاصر از قبیل جریان بهائیت و وهابیت، تصوف فرقه‌ای و دوره شناسی آن و فرقه شیخیه و انشعابات آن آشنا نماید.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

قوای قضائیه و مقننه در قانون اساسی

در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. این درس توسط حجت الاسلام محمد جواد ارسطا در 8 جلسه به قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازد در ادامه بخش پیشِ درس آشنایی با میثاق ملی، استاد به مبانی فقهی و حقوقی برخی مسائل مهم در بندهای مختلف قانون اساسی؛ حیطه اختیارات قوه قضائیه، ساختار و وظایف محوله قوه مقننه و ارتباط قوه مقننه با قوه مجریه پرداخته و شرح و توضیحی برای هرکدام آورده است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

ولایت فقیه و مجلس در قانون اساسی

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد که در این درس توسط حجت الاسلام محمد جواد ارسطا در 8 جلسه به قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازد در این بخش از درس آشنایی با میثاق ملی، استاد به مبانی فقهی و حقوقی برخی مسائل مهم در بندهای مختلف قانون اساسی؛ حق حاکمیت، ولایت فقیه و رهبری، تفکیک قوا و ... پرداخته و شرح و توضیحی برای هرکدام خواهد آورد.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید