درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل

امروزه عبارت اقتصاد مقاومتی در بورس واژگان اقتصادی کشور است که نمی توان نسبت به تنویراذهان دانشگاهیان در این زمینه اقدامی ننمود. درسنامه "تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل" درصدد است تا ضمن بررسی و تشریح این نظریه؛ اهداف، ضرورت ها و سیاست های آن را تبیین نماید. بی شک دانستن پیامدهای تحریم در اقتصاد جاری جامعه و تجربه سایر کشور های جهان در شرایط مشابه می تواند برهانی دقیق برای ضرورت ارائه این نظریه در شرایط فعلی برای رسیدن به چشم انداز متعالی نظام جمهوری اسلامی شود.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

مدیریت راهبردی فرهنگی

تو اول بگو، برای چه جان می دهی تا سپس من بگویم، کدامین ره می روی. به راستی ما برای چه چیزی حاضریم، جان خود را فدا کنیم؟ و این فداکاری، تا چه حدی به ماهیت ما شکل می دهد و به راهی که در آن قرار داریم، اشاره می کند؟ پاسخ انسان انقلابی: «فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا کنم». فرهنگ از منظر چنین انسانی، بنیان اقتصاد، سیاست و تعیین کننده چگونه زیستن و چگونه مردن اوست. بدین سبب، اگر انسان، در راه فرهنگ اسلامی قرار داشته باشد، در صراط مستقیم قرار دارد و اگر برای این فرهنگ بمیرد، در این راه از دنیا رفته است. پیوند زندگی و مرگ انسان ها با فرهنگ؛ و پیوند فرهنگ با صراط مستقیم ایمان به خدا، اولیای الهی و کفر به طاغوت، همان وظیفه ی اصلی مدیران فرهنگی کشور است. انجام این وظیفه ی بسیار مهم، نیازمند یادگیری مهارت مدیریت راهبردی فرهنگی است. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، به منظور شناساندن این مقوله به عنوان یک نیاز اساسی جامعه اساتید دانشگاه و مدیران فرهنگی و گفتمان سازی پیرامون آن، درسی تحت عنوان مدیریت راهبردی فرهنگی تولید نموده است. در این درس، حجت السلام و المسلمین جلیلی، مدیریت راهبردی فرهنگی و نحوه پیاده سازی آن را تشریح می کند.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

مسیر تمدن ساز

پیروزی انقلاب اسلامی ایران بستر مناسبی را برای توسعه تمدن اسلامی و تغییر مسیر تمدنی در جامعه ایران فراهم آورده است، با این وجود با گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و با وجود توفیقات حاصل‌شده در این زمینه هنوز هم شکافهایی در این زمینه دیده می‎شود، که برطرف کردن آنها از طرف قشر جوان جامعه نیازمند کسب آگاهی نسبت به فرهنگ و تمدن اسلامی است. از این رو در طی این درس، دکتر محمد رجبی دوانی به صورت مختصر تاریخ تمدن ایران و اسلام را مورد بررسی قرار داده‌اند.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

ایران مثبت 40

انقلاب اسلامی ایران، با انقلاب سال 57 مردم ایران، به پایان نرسید، بلکه آغاز شد. هم اکنون، این انقلاب، به مثابه موجودی زنده، دوران رشد و کمال خود را طی می کند و نهال دیروز، امروز به درختی جوان و پر هیبت تبدیل شده است و در گام دوم رشد خود، به دنبال دادن میوه ی دولت و جامعه انقلابی است. اما این ثمردهی، جبر تاریخ نیست و رسیدن به این دو آرمان، مستلزم افزایش بصیرت افزایی و کنش گری انقلابی است. در این درس، با حضور برخی از کنشگران سیاسی، ضمن گفتگوهایی پیرامون مهم ترین مسائل روز انقلاب اسلامی، این موضوع دنبال شده است و ضرورت‌های تحقق گام دوم انقلاب اسلامی ایران در عرصه های فرهنگی، سیاسی و نظامی مورد بررسی قرار است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

روزهای آزادی

شعار مرگ بر آمریکا، صرفا یک شعار نیست. این شعار، تنها سخن دل انسان انقلابی نیست، بلکه سخن هر انسان دین دار یا آزاده ای است که مخالف وحشی گری و سلطه جویی است.تفاوت انسان های انقلابی با سایر انسان ها در این است که شجاعانه، سخن دل را به زبان می آورند. از سوی دیگر، این سخن را نه تنها می تو.ان از دل دین و اخلاق، بلکه از دل تاریخ نیز به وضوح شنید. بنابراین، آمریکاستیزی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک آرمان نیست، بلکه ریشه در واقعیت های تاریخی دارد و می توان آن را به مثابه امری تجربی مورد فهم قرار داد. در این درس، نقش آمریکا در جنگ و کودتا، ایجاد گروه های تروریستی، دشمنی و سرکوب کشورهای آزادی خواه به بهانه هایی واهی همچون حقوق بشر، صلح و رونق اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

انسان 250 ساله

انسان ها به دنیا می آیند و می میرند، ولیکن حقیقت، همواره زنده است و در هر عصری، به دنبال کالبدی برای ظهور خود می باشد. تاریخ امامان معصوم، تاریخ لطف خدا و از حجاب درآمدن حقیقت تا به حجاب رفتن آن و استمرار آرمان های بشری تا انقطاع آن، در طول ۲۵۰ سال است. مقام معظم رهبری، در کتاب انسان ۲۵۰ ساله، به این حقیقت عمیق اشاره می کنند و بر مبنای آن تفسیری از انسان شیعی و انقلالی به مثابه استمرار دهنده آرمان های الهی ارائه می دهند.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید