درس آفرینش انسان و فرضیه تکامل در حوزه دین و معرفت ضبط شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ درس جدید این مرکز در حوزه دین و معرفت ضبط شد.

درس آفرینش انسان و فرضیه تکامل با تدریس دکتر قاسمی در ۹ جلسه آموزشی با رويكرد نياز محور تدوين شده است كه به زودی بر روی پلتفرم مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.