این درس توسط استاد اسماعیل سعدی‌پور در 6 جلسه ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ این درس که یکی از درس‌های دوره توانمندسازی خانواده‌ها و شهروندان در مدیریت بحران کرونا می‌باشد و به جهت توانمندسازی خانواده‌ها طراحی و تولید شده است، توسط استاد اسماعیل سعدی‌پور در 6 جلسه ارائه شد؛

با توجه به نگاه آماری و پژوهشی ایشان، تأثیر رسانه‌ها با تأکید بر خانواده و تلویزیون، اهمیت شناخت رسانه‌ها، سواد رسانه‌ای و جنبه‌های مثبت و منفی آن، تکنیک‌های اقناع‌سازی رسانه‌ها، آسیب‌ها و قوانین استفاده از اینترنت در کشورهای مختلف، مفاهیم اصلی سواد رسانه‌ای را  در بستر خانواده و با شرایط خاص کرونا مورد تحلیل قرار داده‌اند.